Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3081Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.