Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 628

U práva, které musí být uplatněno nejprve u příslušné osoby, počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy u ní bylo právo takto uplatněno.