Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3067Opuštění nemovité věci

Je-li opuštěna nemovitá věc, počne běžet doba uvedená v § 1050 odst. 2 ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.