Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2239Zakázaná ujednání

Nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.