Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2414

Na cenné papíry v úschově v případech, kdy nelze požadovat vydání jednotlivého cenného papíru, se přiměřeně použijí ustanovení jiného zákona o zaknihovaných cenných papírech.