Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1971

Věřitel má právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu jen tehdy, není-li kryta úroky z prodlení.