Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1721

Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.