Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2822

Právem na plnění z obnosového pojištění není dotčeno právo na náhradu škody nebo jiné právo proti tomu, kdo je povinen škodu nahradit.