Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 651

Promlčecí lhůta neběží po dobu, dokud trvá vyšší moc, která věřiteli v posledních šesti měsících promlčecí lhůty znemožnila právo uplatnit.