Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 348

Zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu nabývá účinky dnem zápisu do veřejného rejstříku.