Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1313

Zástavní právo zajišťuje dluh a jeho příslušenství; je-li to zvlášť ujednáno, pak i smluvní pokutu.