Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 789

Matka může do šesti měsíců od narození dítěte popřít, že otcem dítěte je její manžel. Ustanovení o popření otcovství manželem platí obdobně.