Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2698

Použije-li obstaravatel inkasa k obstarání inkasa jiného obstaravatele podle pokynů příkazce, děje se tak na účet a nebezpečí příkazce.