Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2396

Úvěrovaný vrátí úvěrujícímu peněžní prostředky v měně, ve které mu byly poskytnuty. V téže měně platí i úroky.