Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3069

Při dědění se použije právo platné v den smrti zůstavitele.