Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 846

Zletilého lze osvojit, není-li to v rozporu s dobrými mravy.