Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1105Převod vlastnického práva k nemovité věci

Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu.