Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1915

Dlužník je zavázán plnit ve střední jakosti, není-li mezi stranami ujednána jiná jakost.