Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1928

Kdo měl právo volby, může od smlouvy odstoupit, byla-li volba zmařena vyšší mocí nebo druhou stranou.