Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1425

Má se za to, že majetek popsaný v inventáři je ke dni sestavení inventáře v dobrém stavu.