Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2474

Neodporuje-li to smlouvě nebo nezakáže-li to příkazce nejpozději do začátku uskutečňování přepravy, může zasílatel sám provést přepravu, kterou má obstarat.