Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2844

Z úrazového pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši ujednané ve smlouvě, došlo-li k úrazu pojištěného.