Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2462

Nemůže-li komisionář povinnost ze smlouvy splnit sám, použije ke splnění smlouvy jinou osobu.