Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2467

Komitent může požadovat na třetí osobě plnění, které pro něho komisionář opatřil, není-li komisionář z příčin na své straně s to sám zařídit, aby třetí osoba komitentovi plnila.