Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3047

Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o neplatnosti rozhodnutí orgánu občanského sdružení, soud o návrhu rozhodne podle tohoto zákona.