Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1807Záloha

Má se za to, že co dala jedna strana druhé před uzavřením smlouvy, je záloha.