Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2311

Ustanovení o skončení nájmu bytu na dobu určitou se použijí obdobně.