Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3016

Ustanoveními tohoto zákona nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů o ochraně spotřebitele.