Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2777
(1) Nebyla-li smlouva uzavřena v písemné formě, uvede pojistitel v pojistce alespoň

a) číslo smlouvy,

b) určení pojistitele a pojistníka,

c) určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena,

d) pojistnou událost a pojistné nebezpečí,

e) výši pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná o pojištění běžné či jednorázové,

f) pojistnou dobu,

g) případná odchylná ujednání od pojistných podmínek a

h) bylo-li při pojištění osob ujednáno, že se oprávněná osoba bude podílet na výnosech pojistitele, pak i způsob výše určení podílu.

(2) Je-li smlouva uzavřená v písemné formě, musí obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 a pojistitel uvede v pojistce alespoň

a) číslo smlouvy,

b) určení pojistitele a pojistníka,

c) určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena,

d) pojistnou událost a pojistné nebezpečí a

e) pojistnou dobu.

(3) Při určení osob podle odstavce 1 nebo 2 se uvede jejich jméno nebo jména, adresa bydliště nebo sídla a identifikující údaj. To platí i tehdy, má-li být určen pojištěný.