Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2117

Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení § 2172 a 2173.