Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 624

U práva na vydání peněžních prostředků uložených na účtu nebo představujících vklad počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy smluvní závazek zanikl.