Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1308

O zániku reálných břemen platí obdobně ustanovení o zániku služebností.