Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 526Evidence zaknihovaných cenných papírů

Evidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech; jimi jsou účet vlastníka nebo účet zákazníků.