Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1908

(1) Splněním dluhu závazek zaniká.

(2) Dlužník musí dluh splnit na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas.