Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 303

Fundace je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu. Její činnost se váže na účel, k němuž byla zřízena.