Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2771

K ujednání o zkrácení nebo prodloužení promlčecí lhůty se nepřihlíží.