Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2755

Podnikatel vydá tichému společníkovi bez zbytečného odkladu po zániku tiché společnosti vklad upravený o podíl na výsledku svého podnikání podle stavu ke dni zániku tiché společnosti.