Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2572

(1) Potvrzení o převzetí zásilky lze nahradit náložným listem. Náložný list je cenný papír, se kterým je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem náložného listu; lze jej vydat na jméno, na řad nebo na doručitele.

(2) Náložný list obsahuje alespoň

a) jméno dopravce a jeho bydliště nebo sídlo,

b) jméno odesílatele a jeho bydliště nebo sídlo,

c) označení, množství, váhu nebo objem přepravovaných věcí,

d) formu náložného listu; pokud byl vydán na jméno nebo na řad, i označení osoby, na jejíž jméno nebo řad byl vydán,

e) údaj o místě určení a

f) místo a den vydání náložného listu a dopravcův podpis.

(3) Neobsahuje-li náložný list jméno osoby, na jejíž řad je vydán, považuje se za vystavený na řad odesílatele.