Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2775

(1) Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření smlouvy.

(2) Při ztrátě, poškození nebo zničení pojistky vydá pojistitel na žádost a náklady pojistníka druhopis pojistky; to platí obdobně o vydání kopie smlouvy.