Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 439

Má-li zastoupený pro tutéž záležitost více zástupců, má se za to, že každý z nich může jednat samostatně.