Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2811Rozsah

Při škodovém pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události.