Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 771

Příbuzenství je vztah osob založený na pokrevním poutu, nebo vzniklý osvojením.