Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2686

Neurčí-li akreditiv výslovně jinak, může jej výstavce akreditivu změnit nebo zrušit jen se souhlasem oprávněného a příkazce.