Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1715

Strany oznámí bez zbytečného odkladu soudu, který vede řízení o dědictví, že dědictví bylo zcizeno.