Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1256

Zástavní a jiná práva váznoucí na právu stavby postihují náhradu.