Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1657

Dohodne-li si nepominutelný dědic s dědici odbytné a schválí-li dohodu soud, ustanovení § 1655 a 1656 se nepoužijí.