Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 513

Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním.