Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1378

Je-li zástavní právo zapsáno do rejstříku zástav nebo do veřejného seznamu i po svém zániku, jedná se o závadu váznoucí na zástavě.