Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 854

Pro osvojení nezletilého, kterému byla přiznána svéprávnost, se ustanovení o osvojení zletilého použijí obdobně.