Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2671

Byl-li sjednán úrok, náleží majiteli účtu ode dne připsání peněžních prostředků na účet do dne předcházejícího dni jejich odepsání z účtu.